คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนภพ เกษร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1