คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เเสงเนตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชชา เทศทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน อ่อนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ ปานเปี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการศิริศักดิ์ กิตติสัมปัณโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา/ผู้แทนภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ บัวใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา/ผู้แทนภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษ สายยศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพิศ อินเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีจำนงค์ ท้าวสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร อ่อนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวณิตย์ ธญญโชติธนานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทะ สวัสดิ์พงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไลย์ สิงห์ชัยฮั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองขาน บุญลา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ