กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรวิวรรณ สิทธิสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0925182015

นางสาววิราวรรณ์ อยุ่เย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอมรรัตน์ จิตณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววธู การมงคล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3