กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรวิวรรณ สิทธิสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิราวรรณ์ อยุ่เย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพลอยจันทร์ สุขสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอมรรัตน์ จิตณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววธู การมงคล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางโพลิม กิม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1