กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภจารี เทพสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกัญญ์วรา เสรีเรืองยุทธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางลักษณาวดี ใจสุทธิ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2