กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภจารี เทพสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัญญ์วรา เสรีเรืองยุทธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางลักษณาวดี ใจสุทธิ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2