กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภจารี เทพสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัญญ์วรา เสรีเรืองยุทธ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางลักษณาวดี ใจสุทธิ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0802828883
อีเมล์ : wadee.8883@gmail.com