กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวาทิต สิงห์สุขโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาว เพ็ญศิริ สุธาโร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอานนท์ แสนสง่า
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2