กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศักดิ์ชัยกร เสือใจสกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3