กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ แสนอ้วน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศักดิ์ชัยกร เสือใจสกูล
ครู คศ.3

นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3