กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิลัยพร สมานราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนาวิน ใจสุทธิ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0810008524
อีเมล์ : navin2014@gemail.com

นายนพรัตน์ พรามคง
ครูผู้ช่วย