กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิลัยพร สมานราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนาวิน ใจสุทธิ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวลดาวัลย์ คุ้มชนม์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายยรรยง นาคนวล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1