กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพัฒนะ พรหมโคตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมนธิรา นิลสระคู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวญาดาลักษณ์ สีสะแล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเจียระไน สุขเกษม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธรรมารักษ์ เชือนไธสง
ครูผู้ช่วย