กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณวรท เคนสีลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพัฒนะ พรหมโคตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมนธิรา นิลสระคู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวญาดาลักษณ์ สีสะแล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางชนิดาภา รัตนโรจธิติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเจียระไน สุขเกษม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2