กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญตา จันทร์เวียง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนัยนิจ อันทรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววรรธนา หอมทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอกพจน์ ปิ่นบาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2