กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนัยนิจ อันทรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเอกพจน์ ปิ่นบาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเพ็ญนภา เสาวโร
ครูผู้ช่วย