กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภาพร ศรเสนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์
ครูชำนาญการ

นางสาว ยุวัลย์ดา ชื่นสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเสาวรส ครองศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2