ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัว มอบตัว นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

      แบ่งกลุ่มรับรายงานตัวมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  เป็น 2 ชุด   มีจุดรับรายงานตัวมอบตัว  4 จุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เวลา 09.00 น. สถานที่ใต้อาคาร 3
          จุดที่ 1     ม.1/1         ลำดับที่ 1 – 10                         .

          จุดที่ 2     ม.1/2        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 3     ม.1/3        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 4     ม.1/4         ลำดับที่ 1 – 10                        

ชุดที่ 2  เวลา 10.00 น  สถานที่ใต้อาคาร 3

          จุดที่ 1     ม.1/1         ลำดับที่ 11 - 20                      .

          จุดที่ 2     ม.1/2        ลำดับที่ 11 - 20                         

          จุดที่ 3     ม.1/3        ลำดับที่ 11 - 20                       

          จุดที่ 4     ม.1/4        ลำดับที่ 11 – 25                       .                                    

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     แบ่งกลุ่มรับรายงานตัวมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563  เป็น 2 ชุด  มีจุดรับรายงานตัวมอบตัว   4 จุด ดังนี้             .

ชุดที่ 1 เวลา 09.00 น. สถานที่ใต้อาคาร 3
          จุดที่ 1     ม.4/1         ลำดับที่ 1 – 10                         .

          จุดที่ 2     ม.4/1        ลำดับที่ 11 – 20                       

          จุดที่ 3     ม.4/2        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 4     ม.4/2         ลำดับที่ 11 – 20                       

ชุดที่ 2  เวลา 10.00 น สถานที่ใต้อาคาร 3

          จุดที่ 1     ม.4/1         ลำดับที่ 21 - 30                         .

          จุดที่ 2     ม.4/2        ลำดับที่ 21 – 30                       

          จุดที่ 3     ม.4/2        ลำดับที่ 31 – 40                       

          จุดที่ 4     ม.4/2        ลำดับที่ 41 – 65

                      

การมอบตัว ให้นำเอกสารมาดังนี้

1.      สำเนา ปพ.1 ที่จบหลักสูตร (ป.6/ม.3)

2.      สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

3.      สำเนาทะเบียนบ้านชื่อ นักเรียน, บิดา, มารดา

4.      สำเนาใบเกิดของนักเรียน

5.      รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 2 รูป

6.      ใบสมัคร

******ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเองพร้อมผุ้ปกครองและ สำเนาเอกสารทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องด้วย*****

หมายเหตุ
     1. กำหนดสถานที่จอดรถ สำหรับผู้ปกครอง กำหนดสถานที่จอดรถ สำหรับผู้ปกครองนักเรียน
                    - รถยนต์  จอดบริเวณ สนามฟุตบอล ภายในโรงเรียน รถแต่ละคันจะต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนตามที่กำหนดทุกคัน
                    - รถจักรยานยนต์ จอดบริเวณ โรงจอดรถของนักเรียน รถแต่ละคันจะต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนตามที่กำหนดทุกคัน

     2. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนสวมหน้ากากอนามัย    

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,20:07   อ่าน 224 ครั้ง