ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพพร อินทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน ปรางพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก มาศจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ประสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ สุมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กรกนก ดาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565
เบอร์โทรศัพท์ : 081-762-3681
อีเมล์ : kornkanokdasri@gmail.com