พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
        พันธกิจ
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาเข้าสู่ระดับสากล
          2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง
          3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ., มาตรฐานสากล และระดับ
              พัฒนาการเรียนรู้
          4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
              สามารถแนะนำและอำนวยการให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

        เป้าประสงค์
          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะพื้นฐานอาชีพ มีสุขภาวะที่ดี และ
               พัฒนาเข้าสู่ระดับสากล
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเป็นไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
             ของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินที่เหมาะสมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน    
               บรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน
          4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน สามารถปฏิบัติงานได้ 
               อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
          5.  โรงเรียนมีระบบการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีภาคีเครือข่ายการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                และ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้