วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง