ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา  ที่ตั้งเลขที่ 499  หมู่ 1 ตำบลทุ่งขนาน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ     โทรศัพท์ 0-3949-7546   
โทรสาร 0-3949-7547       E-mail   : thungkhananwittaya23@gmail.com         website :  http://www.thungkhananwittaya.com                                           
     เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  35  ไร่ - ตารางวา   เขตพื้นที่บริการมี 16 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านทุ่งขนาน   บ้านเขาสะท้อน   บ้านบ่อยาง   บ้านคลองเม่น   บ้านหนองบอน  บ้านหนองบอนเหนือ  บ้านหนองแก  บ้านซับตารี  บ้านซับตารี 2  บ้านเตาถ่าน   บ้านเขานมนาง บ้านหนองมะค่า บ้านใหม่รวมมิตร  บ้านไผ่ล้อม  บ้านหินขาว บ้านโพธิ์ศรี

      โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 499 หมู่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ โดยมีนายเบย สายยศ กำนันตำบลทุ่งขนานในสมัยนั้นได้บริจารที่ดินให้เพื่อจัดสร้างโรงเรียนประจำตำบลทุ่งขนาน ได้เปิดทำการสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนทรายขาววิทยา (โรงเรียนสอยดาววิทยาในปัจจุบัน)
ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2530
โดยมี อาจารย์วิศิษฐ์  สุมิตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทรายขาววิทยา เป็นผู้ดูแลเริ่มแรกมีอาคารไม้  จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง   
มีครูที่บรรจุ  2  คน  และมีครูบางส่วนมาจากโรงเรียนทรายขาววิทยามาช่วยสอน  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  รุ่นที่ 3  เมื่อปีการศึกษา 2555 และได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่  25 มกราคม  2556 

       ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน
ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

      ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 512ล จำนวน 15,000,000  ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา มีบุคลากรทั้งสิ้น 47 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ครูประจำการ 34 คน พนักงานราชการ 4 คน   ครูต่างชาติ 2 คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน ครูธุรการ  1 คน  นักการภารโรง  2  คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน