ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 63 รายงานตัว มอบตัว นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     แบ่งกลุ่มรับรายงานตัวมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563  เป็น 2 ชุด  มีจุดรับรายงานตัวมอบตัว   4 จุด ดังนี้             .

ชุดที่ 1 เวลา 09.00 น. สถานที่ใต้อาคาร 3
          จุดที่ 1     ม.4/1         ลำดับที่ 1 – 10                         .

          จุดที่ 2     ม.4/1        ลำดับที่ 11 – 20                       

          จุดที่ 3     ม.4/2        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 4     ม.4/2         ลำดับที่ 11 – 20                       

ชุดที่ 2  เวลา 10.00 น สถานที่ใต้อาคาร 3

          จุดที่ 1     ม.4/1         ลำดับที่ 21 - 30                         .

          จุดที่ 2     ม.4/2        ลำดับที่ 21 – 30                       

          จุดที่ 3     ม.4/2        ลำดับที่ 31 – 40                       

          จุดที่ 4     ม.4/2        ลำดับที่ 41 – 65

ใต้อาคาร3 / ชุดนักเรียน โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
12 มิ.ย. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รายงานตัว มอบตัว นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

      แบ่งกลุ่มรับรายงานตัวมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  เป็น 2 ชุด   มีจุดรับรายงานตัวมอบตัว  4 จุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เวลา 09.00 น. สถานที่ใต้อาคาร 3
          จุดที่ 1     ม.1/1         ลำดับที่ 1 – 10                         .

          จุดที่ 2     ม.1/2        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 3     ม.1/3        ลำดับที่ 1 – 10                        

          จุดที่ 4     ม.1/4         ลำดับที่ 1 – 10                        

ชุดที่ 2  เวลา 10.00 น  สถานที่ใต้อาคาร 3

          จุดที่ 1     ม.1/1         ลำดับที่ 11 - 20                      .

          จุดที่ 2     ม.1/2        ลำดับที่ 11 - 20                         

          จุดที่ 3     ม.1/3        ลำดับที่ 11 - 20                       

          จุดที่ 4  ม.1/4   ลำดับที่ 11 – 25
ใต้อาคาร 3 / ชุดนักเรียน โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
01 เม.ย. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 ขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
https://forms.gle/zcdswJUyMj3c3H6s5
วิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา,แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา